0%/Działka usługowo - produkcyjna 2ha/4ha/6ha/20ha Sprzedaż

Chrzanowski, Alwernia
7 200 000 PLN
360 PLN /m2
  • Cena 7 200 000 PLN
  • Powierzchnia 20 000 m2
  • Cena za m2 360 PLN

Opis oferty

0% Prowizji 
Po więcej zdjęć i informacji zapraszam do kontaktu.


Prezentowana nieruchomość zlokalizowana jest w powiecie chrzanowski, gminie Alwernia.

Łączna powierzchnia terenu inwestycyjnego wnosi 199 000 m2.

Działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Teren zabudowy usługowo - produkcyjnej - około 116 900 m2
Teren zabudowy trwałych użytków zielonych - 82 100 m2

Media takie jak:
- Woda,
- Prąd,
- Gaz.
Znajdują się w promieniu 200m.

W odległości 3km zlokalizowana jest kanalizacja

Teren inwestycyjny można zakupić w kilku wariantach:

2 Ha 7 200 000 zł brutto,
4 Ha 13 200 000 zł brutto, 
8 Ha 26 400 000 zł brutto, 
Całość 199 000 m2 - 49 000 000 zł brutto.

Metraż działki można dostosować pod indywidualne potrzeby 
 
Parametr miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego: 

(116 900 m2) Wyznacza się tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 01U/P-30U/P, dla których: 

1) ustala się przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej funkcjonowania.

2) zakazuje się realizacji:
a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem:
Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 8366
- stacji i miejsc demontażu pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów,
- zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego
substancje i preparaty niebezpieczne,
- zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny.
b) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2,

3) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) dojść i dojazdów,
c) miejsc postojowych,
d) zieleni,
e) obiektów małej architektury,
f) ciągów pieszych i rowerowych.
 
4) ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej: 30%,
c) maksymalna wysokość zabudowy: 13,8 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych
(nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) o kącie ich nachylenia z przedziału 37o -
45o),
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 150 m, (Po wprowadzenie obecnych zmian w planie, które są procedowane wymiary zwiększą się do 250 m)
f) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: od 0,1 do 1,2.

5) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
a) usługi handlu: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni sprzedaży,
b) gastronomia: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc konsumpcyjnych,
c) hotele, motele, pensjonaty: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc noclegowych,
d) przychodnie, gabinety lekarskie: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
e) inne usługi, rzemiosło: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
f) produkcja, składy i magazyny: minimum 1 miejsce na każdych 5 zatrudnionych.
 
(82 100) Wyznacza się tereny trwałych użytków zielonych, oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 01RZ-301RZ, dla których:

1) ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze z zadrzewieniami i zakrzewieniami,

2) ustala się zakaz zabudowy,

3) dopuszcza się:
a) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów melioracji wodnych,
przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę,
b) przebudowę (w tym wymiana istniejącej substancji), nadbudowę, odbudowę i jednorazową rozbudowę
istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej zwiększającą maksymalnie o 50% powierzchnie
zabudowy budynku oraz budowę nowych budynków gospodarczych w ramach istniejącego siedliska, przy
zachowaniu następujących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenów:
- maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji: 20%,
Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 8366
- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu
inwestycji: 60%,
- maksymalna wysokość zabudowy: 11 m,
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych (nie
dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) i kącie ich nachylenia z przedziału 37o - 45o,
- gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 20 m,
- minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: od 0,05 do 0,5,
- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: minimum 1 miejsce na
1 mieszkanie, realizowane na terenie inwestycji,
c) zalesienia w terenach wskazanych na rysunku planu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest tuż przy autostradzie

Najbliższy zjazd z autostrady znajduję się w odległości 4,8 km (7 minut samochodem do inwestycji)
 
ODLEGŁOŚCI:
Kraków - 35 km,
Wieliczka - 47 km,
Katowice - 45 km,
Gliwice - 65 km,
Rzeszów - 200 km,
Warszawa - 300 km,
Oświęcim - 25 km,
Częstochowa - 110 km,
Tychy - 45 km,
Bielsko Biała - 50 km,
Łódź - 240 km,
Wrocław - 230 km,
Czechy - 120 km,
Słowacja - 230 km,
Niemcy - 380 km,
Ukraina - 290km.
 
Była przygotowana przykładowa koncepcja zagospodarowania 9 Ha terenu, o przeznaczeniu usługowo - produkcyjnym na dwie hale o powierzchni 19770,61 m2 każda

 
Dlaczego teren jest atrakcyjny pod nowe inwestycje:
 
- Dobre połączenia komunikacyjne:
    - Dostępne 2 węzły komunikacyjne (Rudno i Chrzanów),
    - Możliwości dojazdu drogami powiatowymi bez ograniczeń tonażowych,
    - Teren inwestycji jest świetnie skomunikowany z Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

- Obszerna powierzchnia terenu:
    - Umożliwia elastyczne planowanie i budowę obiektów zgodnie z oczekiwaniami inwestorów.

- Lokalizacja:
   - Zapewnia znakomite możliwości:
       - Marketingowe,
       - Reklamowe,
       - Public relations
Ze względu na dobrą widoczność z autostrady.

- Brak bezpośredniego sąsiedztwa z zabudową mieszkaniową:
    - Nowo powstałe obiekty nie będą przeszkadzać mieszkańcom.

- Teren korzystny geologicznie:
   - Brak osuwisk, brak szkód górniczych.

- Teren o uporządkowanej sytuacji wodnej:
    - Rowy odwadniające, brak zagrożenia powodziowego.

- Korzystne wskaźniki do ulgi inwestycyjnej.
   - Brak opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - V-VI klasa gruntu.

- Bliskość kopalni porfiru znajdującej się w miejscowości Zalas (12km).

- Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
    - Maksymalna powierzchnia zabudowy 50%,
    - Minimalny udział biologicznie czynny 30%,
    - Maksymalna wysokość zabudowy 13,8 m.
    - Intensywność zabudowy 0.1 - 1.2


Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jestem dostępny 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 23:00.
 
Agentów zapraszam do współpracy.
 
Oskar Hewelt
Vistula Estate
Tel: 530 720 134

więcej

Informacje

Numer oferty31/3107/OGS
Typ transakcjiSprzedaż
Cena7 200 000 PLN
Powierzchnia20 000 m2
Cena za m2360 PLN / m2
Rynekwtórny
Zamiananie
Dostępne od2024-07-01
Forma własności działkiwłasność
Dostępne siecigaz w drodze, prąd w drodze
Ukształtowanie terenupłaskie
Kształt działkitrapez
Ogrodzeniebrak
Przeznaczenie w planie zagosp.tereny produkcyjno-usługowe
Droga dojazdowaasfaltowa
Uzbrojenie działki - przyłączawoda miejska w drodze
Rodzaj działkiinwestycyjna